ออนดีมานด์

บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

OnDemand Education Co.,Ltd

Brand Belief

ความเชื่อ

ออนดีมานด์ เชื่อว่า “การศึกษาช่วยให้ชีวิตคนดีขึ้นได้ และเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษา” ฝึกฝน พัฒนา เพื่อให้เด็กได้กำหนดอนาคตของตนเองและทำให้ชีวิตมีความสุข

Brand Vision

วิสัยทัศน์

การเรียนรู้มีคุณภาพ ผู้เรียนเรียนด้วยความเข้าใจ ทั้งในแง่วิชาการและความถนัดของตนเอง มีโอกาสเลือกวิชาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและส่งต่อโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ผู้อื่น

Brand Mission

พันธกิจ

สร้างสรรค์ระบบการเรียนรู้ ด้วยนวัตกรรม ที่ส่งเสริมวิชาการที่ดี ปลูกฝังคุณธรรม ฝึกฝนให้ทำงานเป็น และมอบโอกาสในการสร้างอนาคตที่ดี


OnDemand

สถาบันกวดวิชาอันดับ 1

สถาบันกวดวิชาแห่งแรกที่ใช้ระบบ Computer


“ เข้าใจ ทำได้ สอบได้ สอบติด ”

          เพราะเราเชื่อว่า การศึกษาช่วยให้ชีวิตคนดีขึ้นได้ และเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษา เราจึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกครูของเรา จนเรามีทีมครูที่ดีที่สุด จบการศึกษาจากสถาบันระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งมีการพัฒนาเทคนิคเฉพาะในแต่ละวิชา มีระบบในการให้คำปรึกษาที่สามารถทำให้นักเรียนของเรา “เข้าใจ ทำได้ สอบได้ สอบติด”  ในคณะที่เหมาะสมมากที่สุด และเรายังมีทีมวิชาการที่คอยพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนการเรียนอีกกว่า 100 คน 


Website OnDemand