About us
LEARN CORPORATION

Learn Corporation องค์กรแห่งอนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่ เริ่มต้นธุรกิจในปี 2548 เป็นองค์กรการศึกษาแห่งแรก ที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อส่งต่อคุณค่าเหล่านี้สู่สังคม พร้อมยกระดับระบบการศึกษาของประเทศ ให้ทุกคนประสบความสำเร็จและเกิดความสุขอย่างยั่งยืน

Our Belief

Learn Corporation เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้หากได้รับโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อความสำเร็จ และความสุขอย่างยั่งยืนให้กับสังคม

Our Vision

Innovative Lifelong Learning Ecosystem สังคมแห่งการสร้างโอกาสและนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ทุกช่วงชีวิตอย่างยั่งยืน

Our Mission

สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย
STI

วัฒนธรรมองค์กร การทำงานของเรา มุ่งเน้นที่วัฒนธรรม 3 ด้าน
Student : มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือทุกคนในด้านการเรียนรู้
Teamwork : การทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด
Innovations : สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

Company Founder